Д  И  Н  А  М  И  К  А

 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОЛОГИЧНО И

ПСИХИАТРИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

 

 

Начало
Терапия и консултиране
Проекти
Обучения

Предстоящо

Обучения и супервизия

Текущи обучения

Проведени курсове

Екип
Психичното
на фокус
Обяви
Координати
English
Français

 

 

 

 

 

 


Моля, посетете новия сайт на Динамика


Предстоящо

Курс: Базисни терапевтични умения - втора част. През настоящата академична година (2021-2022) предстои продължаването на обучението, започнато през миналата година. Курсът е предназначен за професионалисти в областта на помагащите професии. Следващо издание на курса се очаква да има през академичната 2022-2023 година. Желаещите да участват могат да се заявят като изпратят кратка биография и мотивационно писмо на dinamika.sofia@gmail.com с предмет (subject) "бту". За повече информация относно обучението вижте тук, а също можете да се обадите в Център Динамика (тел. 02 943 1102).

Група за супервизия. В настоящата академична година (2021-2022) продължава работата на групата по супервизия. Сесиите се провеждат веднъж месечно в събота от 14.00 до 17.15 часа. За повече информация за работата на групата вижте тук.

 

Обучения и супервизия

Център Динамика предлага следните възможности за професионалисти:

 • Обучителни курсове
 • Супервизия
 • Предаване на опит (know-how)

ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ

Те са пряк резултат от практиката и натрупания опит от терапевтите в Центъра. Предлагат се:

 • Курс “Базисни терапевтични умения - първа част”. Курсът е предназначен за терапевти, които са в началото на своята практика. Включва изграждането на умения за свързване на теориите за психичното развитие и психопатологията с работата по конкретни практически случаи.
 • Курс “Базисни терапевтични умения - втора част”. Курсът е предназначен за терапевти, които са в началото на своята практика и които са преминали курса “Базисни терапевтични умения – първа част” към Център Динамика. Включва изграждането на умения за свързване на теорията за работа в терапевтичната ситуация с конкретни практически случаи.
 • Курсове “Развитие на базисните терапевтични умения”, които изследват по-задълбочено конкретни разстройства, терапевтични методи или клинични ситуации. Тяхната цел е постигане на надграждане на допълнителни умения към базисните терапевтични умения.
 • Въвеждащи курсове, които са насочени към определени групи професионалисти и предлагат начално запознаване с определена тема.
  • Обучителни семинари: Темата за лекарствата в терапевтичната връзка. Център Динамика организира поредица от три обучителни семинара, предназначени за хора, които са в края на обучението си или вече практикуват в областта на помагащите професии. Семинарите са фокусирани върху това как темата за медикаментите повлиява терапевтичния процес.
  • Курс: Въведение в супервизията. Курсът е предназначен за участници, които работят като терапевти / консултанти и имат продължителна редовна супервизия. Включва запознаване с теоретични концепции за осмисляне на супервизията, както и работа по случаи от практиката.
  • Обучение и сътрудничество с общопрактикуващи лекари. Център Динамика има дългогодишна история на съвместна работа с общопрактикуващи лекари. Основният фокус е върху емоционалните аспекти на боледуването. Значителна част от тези дейности са реализирани чрез различни проекти (виж http://projects.dinamika-sofia.com/.)

 

СУПЕРВИЗИЯ

Центърът предлага психоаналитично ориентирана супервизия (индивидуална и групова) и супервизия в парадигмата на системната фамилна терапия. Супервизията е:

 • Обучителна супервизия: Предназначена е за терапевти, които са стажанти и нямат право на самостоятелна практика. Терапевтите, които са в обучителна супервизия получават редовна обратна връзка и системна оценка от супервизорите за качеството на своята работа. Терапевтите могат да работят в Център Динамика или в други служби. При последния случай координаторът на програмата за супервизия преценява доколко контекстът, в който работи терапевтът, дава достатъчно сигурност за клиентите. Въз основа на тази преценка се решава дали Центърът може да предостави супервизия и при какви условия.
 • Консултативна супервизия. Предназначена е за терапевти, които са самостоятелно практикуващи. Договарянето на супервизията е според индивидуалните нужди на терапевта.
  • Балинтова група за общопрактикуващи лекари (ОПЛ). Работата в групата е съсредоточена върху връзката лекар/пациент: какво означава; как да се използва; защо често се къса и води до неразбиране между ОПЛ и пациент. Фокусът е върху емоционалните аспекти на случващото се между лекаря и пациента. Работата в Балинтови групи предоставя и възможност за предотвратяване синдрома на професионалното прегаряне (burn-out syndrome), характерен за лекарите, емоционални ангажирани с пациентите си.
 • Клинични обсъждания: Допълнителна възможност в бъдеще ще бъде участието в клинични обсъждания на Център Динамика. Те са предназначени за обмяна на клиничен опит чрез подробно разглеждане на терапевтични случаи.

 

ПРЕДАВАНЕ НА ОПИТ (know-how)

Центърът предлага:

 • Подпомагане на терапевтични и консултантски служби в развитието на техните програми (оценка и консултиране).
 • Подпомагане на терапевтични и консултантски служби в развитието на техните процедури (оценка и консултиране).
 • Организационно консултиране на терапевтични и консултантски служби.

отначало

 

Текущи обучения

Базисни терапевтични умения - 2-ра част. През академичната 2013-2014 година се провежда поредното пето издание на курса. (виж по-горе подробно описание на курса)

Група за супервизия. През академичната 2013-2014 година продължават сбирките на групата за супервизия, стартирала преди пет години. В групата има възможност да се включат двама или трима нови члена. За групата можете да видите повече тук.

Балинтова група. През академичната 2013-2014 година продължава воденето на Балинтова група, която пилотно започна работа през лятото на 2010 г.

отначало

 

Проведени курсове

Курс "Базисни терапевтични умения – първа и втора част"

От 2004 г. до сега в Център Динамика са проведени три издания на курса “Базисни терапевтични умения – първа и втора част”. Те бяха водени от Кимон Ганев и Росица Петрова и включваха поредица от семинари, предназначени за терапевти, които са в началото на своята практика. Целите на курса бяха участниците да разширят способността си да използват различни теоретични концепции за осмисляне и ръководене на терапевтичната си работа, както и да овладеят и усъвършенстват уменията си да прилагат теорията към случаи от клиничната практика.


Група за супервизия

От есента на 2008 г. за две поредни години се провежда група за супервизия (водена от Кимон Ганев и Росица Петрова), която е насочена преди всичко към изследването на отношението между терапевт и пациент. Работата в групата в голяма степен се основава на Балинтовия подход.


Oбучителни семинари “Темата за лекарствата в терапевтичната връзка”

През 2009 г. Център Динамика организира първото издание на поредица от обучителни семинари, обединени под името “Темата за лекарствата в терапевтичната връзка” (с водещи Галя Петрова и Веселка Христова). Семинарите са предназначени за хора, които са в края на обучението си или вече практикуват в областта на помагащите професии. В семинарите беше представена базисна информация за действието на най-често срещаните психотропни медикаменти и за влиянието на лекарствата върху терапевтичния процес.


Курс "Въведение в супервизията"

В периода май-юли 2006 г. в гр. Пловдив бе проведено обучение на терапевтите, работещи във Фондация за грижи в общността “Дива”. Курсът се организира и проведе по заявка на Фондация “Дива”. Той бе воден от Кимон Ганев и включваше четири еднодневни семинара (32 академични часа). Основната задача на курса е развиване на базисни умения за супервизия, които се вписват в поддържането на добри стандарти в помагащите професии. Той предлага както теоретични концепции за осмисляне на супервизията, така и работа по случаи от практиката.


Обучение на общопрактикуващи лекари

През последните години екип от Център Динамика устойчиво работи с общопрактикуващи лекари. Основната насока на сътрудничеството е върху психологичните аспекти на боледуването. Провежданите обучения са преди всичко ориентирани към практиката и широко използват интерактивни методи. Повече за тази дейност може да научите на http://projects.dinamika-sofia.com/.

отначало


Creative Commons License Съдържанието на този сайт се разпространява под условията на Криейтив Комънс лиценз.